ย้อนกลับ

1 รหัสสำหรับลงทะเบียน:


2 ข้อมูลบริษัท


3 ข้อมูลเครื่องมือ (กรณีผู้ให้บริการ)


4 เลือกกลุ่มของสินค้าที่มีให้ขาย


5 ประเภทธุรกิจ6 ระยะเวลาในการทำธุรกิจ


7 ทุนจดทะเบียน


8 ผ่านการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ


9 ข้อมูลการชำระเงิน


10 ระยะเวลาในการชำระเงิน


11 ผู้ติดต่อประสานงาน


12 ความสัมพันธ์กับบริษัทของผู้ติดต่อประสานงาน


13 เอกสารแนบ (นิติบุคคล)


14 เอกสารแนบ (บุคคลธรรมดา)